CRITERII ŞI INFORMAŢII SPECIFICE

Admitere 2018

(Anexă la Regulamentul R10 – Organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere)

 

 

 

I.         PROBE DE CONCURS

 

I.1. STUDII UNIVERSITARE de lICENŢă – ingineri – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 4 ani

(inclusiv pentru a doua facultate sau pentru continuarea studiilor)

 

Domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Media de admitere  =  MBac x 0.7  + NMIBac x 0.3 

unde

MBac - Media Examenului de Bacalaureat

NMIBac - Nota cea mai mare obținută la probele scrise de Informatică sau Matematică ale Examenului de Bacalaureat (dacă s-a susținut doar una din aceste probe se va lua în considerare nota obținută la respectiva probă; dacă nu s-a susținut niciuna din aceste probe, atunci se va considera NMIBac=0).

 

Dacă Media de admitere este mai mică decât 5.00, atunci candidatul este respins.

 

Domeniile Ingineria sistemelor, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Inginerie electrică, Inginerie energetică

Media de admitere =  MBac x 0.7  + NPSBac x 0.3

unde

MBac - Media Examenului de Bacalaureat

NPSBac - Nota cea mai mare obținută la probele scrise ale Examenului de Bacalaureat

 

 

Criterii de departajare, la medii de admitere egale:

1.     media generală de la Examenul de Bacalaureat

2.     media probei Matematică de la Examenul de Bacalaureat

3.     rezultatul probei de evaluare a competențelor digitale, de la Examenul de Bacalaureat

 

Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să promoveze și Proba de testare a cunoştinţelor și a capacităților cognitive care constă în verificarea abilităților și cunoștințelor de utilizare a calculatorului. În cadrul acestei probe candidatul va edita pe calculator fișa personală de concurs necesară înscrierii sale la concursul de admitere.

În urma verificării fișei editate, doi membri ai comisiei de admitere vor evalua Proba de testare a cunoştinţelor și a capacităţilor cognitive printr-un calificativ admis/respins ce va fi înscris în fișa candidatului.

În situațiile în care cei doi membri acordă calificative diferite, secretarul comisiei de admitere va acorda și el un calificativ, calificativul final fiind cel majoritar.

 

 

II. INSCRIEREA

Înscrierea se face separat pentru admiterea în ciclul de licență, respectiv masterat. Candidații pot edita fișa de înscriere online, înaintea prezentării lor în sala de înscriere, sau de la unul din calculatoarele ce vor fi instalate acolo. Link-ul către formularul electronic de înscriere va putea fi găsit pe pagina web a admiterii (http://www.eed.usv.ro/admitere).

Taxa de înscriere dă dreptul candidaţilor să opteze pentru 2 domenii de studii. Se poate opta și pentru mai multe domenii cu achitarea unei taxe suplimentare. Fiecare candidat va indica în mod obligatoriu opțiunea sa principală: domeniul de studii și forma de finanțare (fără taxă / cu taxă). Regimul de finanțare cu taxă va fi indicat în opțiunea principală numai de acei candidați care fie nu au dreptul, fie nu vor să urmeze niciun program de studii în regim fără taxă. Dacă la opțiunea principală s-a indicat forma de finanțare cu taxă, atunci și celelalte opțiuni sunt posibile numai în această formă de finanțare.

În situația în care candidatul este admis la opțiunea sa principală (domeniul de studii și finanțarea indicată), atunci este eliminat din listele candidaților admiși la celelalte domenii.

Dacă nu a ocupat un loc la opțiunea principală, candidatul apare pe listele candidaților admiși la domeniile corespunzătoare tuturor opțiunilor făcute la înscriere.

 

 

III. ÎNMATRICULAREA

 

La sfârșitul perioadei de înscriere se afișează listele candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei de admitere pentru fiecare domeniu de licență, respectiv masterat, în limita numărului de locuri.

Candidații vor apare numai pe lista corespunzătoare opțiunii lor principale, dacă au obținut locul indicat prin aceasta. În caz contrar vor apare pe listele domeniilor corespunzătoare tuturor opțiunilor făcute la înscriere.

Toți candidații trebuie să confirme înmatricularea la domeniul sau la unul din domeniile la care au fost declarați admiși prin depunerea unei cereri tip și plata unei taxei de înmatriculare.

În plus, candidaţii aflați pe poziții corespunzătoare unor locuri

·       fără taxă trebuie să depună diploma de bacalaureat în original (dacă nu au depus-o în perioada de înscriere)

·       cu taxă trebuie să achite un avans din taxa de școlarizare pentru anul I

Înmatricularea este definitivă, ulterior înmatriculării fiind posibile doar treceri de la regimul cu taxă la cel fără taxă în cadrul aceluiaşi domeniu, dacă sunt vacantate locuri fără taxă prin retrageri sau suplimentări de locuri fără taxă. Aceste treceri vor fi realizate în ordinea descrescătoare a mediei de admitere pentru fiecare domeniu.

Inmatricularea la domeniul de licență Calculatoare se finalizează cu o zi mai devreme față de înmatricularea la celelalte domenii de licență.

Rezultatul final al înmatriculărilor se afișează.

 

 

IV. PRECIZĂRI PENTRU CAZUL PARTICULAR AL CANDIDAȚILOR CARE OPTEAZĂ SĂ URMEZE SIMULTAN DOUĂ DOMENII DE STUDII ÎN CADRUL FACULTĂȚII

În acest caz particular candidații vor achita 2 taxe de înscriere și 2 taxe de înmatriculare. În cadrul taxelor achitate vor putea opta la înscriere pentru 4 domenii și se vor putea înmatricula la 2 domenii de studii. Acești candidati vor apare pe listele candidaților admiși la domeniile corespunzătoare tuturor opțiunilor făcute la înscriere chiar dacă au ocupat locul indicat la opțiunea principală.

Candidații care au optat să urmeze simultan două domenii de studii în cadrul facultății, se pot înmatricula la al doilea domeniu numai în regim cu taxă şi doar dacă, la înscriere, au optat pentru al doilea domeniu, iar media de admitere le permite ocuparea unui loc fără a se depăși cifra maximă ARACIS a domeniului respectiv. Pentru fiecare domeniu la care este înmatriculat cu taxă candidatul va achita câte un avans din taxa de școlarizare pentru anul I.