CRITERII ŞI INFORMAŢII SPECIFICE

Admitere 2018

(Anexă la Regulamentul R10 – Organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere)

 

 

 

I.         PROBE DE CONCURS

 

I.2. STUDII UNIVERSITARE de MASTERAT – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 2 ani

 

Media de admitere  se calculează cu formula

Medie =  N1 x 0.3  + N2 x 0.7

unde:

N1 -  media Examenului de Diplomă/Licenţă

N2 – nota obţinută la interviul pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive din tematica specifică fiecărui masterat (Anexa 1).

Nota N2 se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei.

 

Criterii de departajare la medii de admitere egale:

1.     nota obţinută la interviul pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive din tematica specifică fiecărui masterat

2.     media generală ponderată a anilor de studiu, studii universitare de licență

Tematicile de interviu se găsesc în secțiunea VI. Interviul poate fi susținut în perioada de înscriere, la sediul facultății sau, în situații bine justificate, prin orice mijloc electronic de comunicare (Skype, telefon etc) agreat de comisia de interviu. Candidatul va fi intervievat de cel puțin 2 membri ai Comisiei de interviu.

 

 

II. INSCRIEREA

Înscrierea se face separat pentru admiterea în ciclul de licență, respectiv masterat. Candidații pot edita fișa de înscriere online, înaintea prezentării lor în sala de înscriere, sau de la unul din calculatoarele ce vor fi instalate acolo. Link-ul către formularul electronic de înscriere va putea fi găsit pe pagina web a admiterii (http://www.eed.usv.ro/admitere).

Taxa de înscriere dă dreptul candidaţilor să opteze pentru 2 domenii de studii. Se poate opta și pentru mai multe domenii cu achitarea unei taxe suplimentare. Fiecare candidat va indica în mod obligatoriu opțiunea sa principală: domeniul de studii și forma de finanțare (fără taxă / cu taxă). Regimul de finanțare cu taxă va fi indicat în opțiunea principală numai de acei candidați care fie nu au dreptul, fie nu vor să urmeze niciun program de studii în regim fără taxă. Dacă la opțiunea principală s-a indicat forma de finanțare cu taxă, atunci și celelalte opțiuni sunt posibile numai în această formă de finanțare.

În situația în care candidatul este admis la opțiunea sa principală (domeniul de studii și finanțarea indicată), atunci este eliminat din listele candidaților admiși la celelalte domenii.

Dacă nu a ocupat un loc la opțiunea principală, candidatul apare pe listele candidaților admiși la domeniile corespunzătoare tuturor opțiunilor făcute la înscriere.

 

 

III. ÎNMATRICULAREA

 

La sfârșitul perioadei de înscriere se afișează listele candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediei de admitere pentru fiecare domeniu de licență, respectiv masterat, în limita numărului de locuri.

Candidații vor apare numai pe lista corespunzătoare opțiunii lor principale, dacă au obținut locul indicat prin aceasta. În caz contrar vor apare pe listele domeniilor corespunzătoare tuturor opțiunilor făcute la înscriere.

Toți candidații trebuie să confirme înmatricularea la domeniul sau la unul din domeniile la care au fost declarați admiși prin depunerea unei cereri tip și plata unei taxei de înmatriculare.

În plus, candidaţii aflați pe poziții corespunzătoare unor locuri

·                                                                                        fără taxă trebuie să depună diploma de bacalaureat în original (dacă nu au depus-o în perioada de înscriere)

·                                                                                        cu taxă trebuie să achite un avans din taxa de școlarizare pentru anul I

Înmatricularea este definitivă, ulterior înmatriculării fiind posibile doar treceri de la regimul cu taxă la cel fără taxă în cadrul aceluiaşi domeniu, dacă sunt vacantate locuri fără taxă prin retrageri sau suplimentări de locuri fără taxă. Aceste treceri vor fi realizate în ordinea descrescătoare a mediei de admitere pentru fiecare domeniu.

Rezultatul final al înmatriculărilor se afișează.

 

 

IV. PRECIZĂRI PENTRU CAZUL PARTICULAR AL CANDIDAȚILOR CARE OPTEAZĂ SĂ URMEZE SIMULTAN DOUĂ DOMENII DE STUDII ÎN CADRUL FACULTĂȚII

În acest caz particular candidații vor achita 2 taxe de înscriere și 2 taxe de înmatriculare. În cadrul taxelor achitate vor putea opta la înscriere pentru 4 domenii și se vor putea înmatricula la 2 domenii de studii. Acești candidați vor apare pe listele candidaților admiși la domeniile corespunzătoare tuturor opțiunilor făcute la înscriere chiar dacă au ocupat locul indicat la opțiunea principală.

Candidații care au optat să urmeze simultan două domenii de studii în cadrul facultății, se pot înmatricula la al doilea domeniu numai în regim cu taxă şi doar dacă, la înscriere, au optat pentru al doilea domeniu, iar media de admitere le permite ocuparea unui loc fără a se depăși cifra maximă ARACIS a domeniului respectiv. Pentru fiecare domeniu la care este înmatriculat cu taxă candidatul va achita câte un avans din taxa de școlarizare pentru anul I.

 

 

V. TEMATICILE PREZENTĂRII ORALE DIN CADRUL INTERVIULUI PENTRU TESTAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI A CAPACITĂȚILOR COGNITIVE LA ADMITEREA LA MASTERAT

 

Programul universitar de masterat: TEHNICI AVANSATE ÎN MAŞINI ŞI ACŢIONĂRI ELECTRICE

Prezentarea orală a unui subiect, a unei teme, a unui proiect la care a participat sau prezentarea rezultatelor obtinute la un examen sau a unor rezultate deosebite în activitatea profesionala sau la cursuri de perfectionare la care a participat sau prezentarea unei lucrari sustinute la o manifestare stiintifica studenteasca.

Tematica abordata trebuie sa fie intr-unul dintre următoarele domenii: sisteme de actionare electrica, masini electrice, convertoare statice, electrotehnica, electronica, automatica, informatica, matematica, robotica, energetica, inginerie economica în domeniul electric, electronic sau energetic.

Programul universitar de masterat: SISTEME MODERNE PENTRU CONDUCEREA
PROCESELOR ENERGETICE

Prezentarea orală a unui subiect, a unei teme, a unui proiect la care a participat, sau a rezultatelor obținute la un examen. Rezultate deosebite în activitatea profesionala, sau la cursuri de perfectionare la care a participat. Prezentarea unei lucrări susținute la o manifestare stiintifica studenteasca.

Subiectul la alegere se încadrează într-unul din următoarele domenii: producerea energiei electrice si termice, transportul si distribuția energiei electrice si termice, centrale si statii, surse regenerabile de energie, sisteme de izolatie, conducerea proceselor energetice, automatizari si protectii, masurari industriale, achizitii de date, inginerie economică în domeniul electric, electronic sau energetic, statistica si drept energetic, piata de energie, audit energetic.

 

 

Programul universitar de masterat: REȚELE DE CALCULATOARE ȘI COMUNICAȚII

Prezentarea orală a unui subiect la alegere care se încadrează într-unul din următoarele domenii: electronică, telecomunicații, calculatoare, automatică, informatică, informatică economică,  electrotehnică, energetică, inginerie economică în domeniul electric, electronic sau energetic.

Programul universitar de masterat: ŞTIINŢA ŞI INGINERIA CALCULATOARELOR

Prezentarea orală a unui subiect la alegere care se încadrează într-unul din următoarele domenii: calculatoare, informatică, automatizări, electronică, electrotehnica, energetica, inginerie economică în domeniul electric, electronic sau energetic.