Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar

METODOLOGIE CADRU
 PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE 2010

Domenii de licenta
Media de admitere
Inscriere
Preinscriere
Documente necesare
Inmatriculare

În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Inovării nr. 3331 din 4 martie 2009, care se aplică cu respectarea:

  - Legii Învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare,
  - Legii învățământului nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare
  - Prevederile O.U.G. nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001 cu modificările ulterioare

în temeiul:

  - H.G. nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările ulterioare,
  - H.G. nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licență și aprobarea listei domeniilor și specializărilor din cadrul acestora, cu modificările ulterioare,
  - H.G. nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat,
  - HG nr. 635/2008 privind structurile instituțiilor de învățământ superior și specializărle/programele de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze  provizoriu organizate de acestea, republicată

Consiliul Academic al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a propus în ședința din data de 14 ianuarie 2010, următoarea metodologie cadru de organizare și desfășurare  a concursului de admitere 2010 la studii universitare de licență și la studii universitare de masterat.

I. STUDII DE LICENȚĂ – INGINERI – ZI – 4 ANI
(inclusiv pentru a doua facultate sau pentru continuarea studiilor)

ORGANIZARE

În anul 2010 Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor organizează concurs de admitere, pentru șase domenii de licență cărora le corespund șase programe de studiu, enumerate mai jos:

Nr
crt

Domeniul de licență

Program de studiu

1

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare

2

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

3

Inginerie energetică

Energetică industrială

4

Inginerie electrică

Sisteme electrice

5

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

6

Inginerie electronică  și telecomunicații

Electronică aplicată

Un candidat poate concura la unul sau mai multe domenii de licență.

Media de admitere se calculează pentru toate domeniile astfel:

Medie de admitere = 0,65 x Media bacalaureat +
+ 0,35 x Media anilor de liceu

Candidații care pe durata liceului au participat la faza națională sau internațională a unor olimpiadele școlare la care premianții primesc de la M.E.C.T.S. drept de admitere fără concurs, cât și cei care au primit Certificare de agrementare eliberate de Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava  în urma unor concursuri profesionale, indiferent de disciplină, vor fi admiși fără concurs de admitere, pe locurile fără taxă CU MEDIA DE ADMITERE 10.

Media minimă de admitere este 5.00.

Criterii de departajare, la medii de admitere egale:

   1. media de la bacalaureat,
   2. media de la disciplina matematică obținută  la  bacalaureat
   3. media de la disciplina matematică obținută  în anii de liceu

    

ÎNSCRIERE

Același candidat se poate înscrie și concura separat la unul sau mai multe domenii.

Înscrierea se face la sediul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor în intervalele menționate în calendarul concursului de admitere.

Se pot înscrie la concursul de admitere, cetățeni români, absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, indiferent de numărul de ani de studii, instituția și anul în care candidatul a obținut diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, cât și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

 

Preînscrierea poate fi făcută de:

 • candidați care pe durata liceului au participat la faza națională sau internațională, a unor olimpiade școlare la care premianții primesc de la M.E.C.T.S. drept de admitere fără concurs, indiferent de disciplină;
 • candidați care au Certificate de agrementare eliberate de Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava  în urma unor concursuri profesionale, indiferent de disciplină;
 • absolvenții cu diplomă ai cursurilor de învățământ de lungă durată care doresc să urmeze o a doua facultate;
 • absolvenții de colegii/subingineri care doresc să-și continue studiile;
 • candidați posesori ai diplomei de bacalaureat.

La preînscriere/înscriere candidații pot completa Fișa de înscriere și pe web: www.eed.usv.ro , însă aceasta devine efectivă doar la prezentarea documentelor necesare la sediul facultății.

 

DOCUMENTE NECESARE LA PREÎNSCRIERE/ÎNSCRIERE:

 1. cerere tip de înscriere;
 2. diplomă de bacalaureat (sau o diplomă echivalentă acesteia), în original, sau adeverință (pentru promoția 2010). În cazul în care candidatul se înscrie pentru concurs și la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinței, va anexa o copie legalizată;
 3. copie legalizată la notar după diploma de bacalaureat;
 4. foaie matricolă pentru studiile liceale sau adeverință cu mediile de absolvire a anilor de liceu; pentru candidații înscriși și la alte facultăți se admit și copii legalizate ale acestor documente.
 5. copie legalizată după certificat de naștere;
 6. copie după buletin / carte de identitate;
 7. adeverință medicală tip vizată de Cabinetul medical al universității;
 8. 4 fotografii tip buletin de identitate ;
 9. chitanță de plată a taxei de înscriere ;
 10. diplomă de licență sau diploma de absolvire pentru studenții care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau în copie legalizată;
 11. adeverință din care să rezulte calitatea de student (dacă este cazul);
 12. certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul)
 13. dacă este cazul, documentul în original care atestă participarea la faza națională sau internațională, a unor olimpiade școlare la care premianții primesc de la M.E.C.T.S. drept de admitere fără concurs

ÎNMATRICULARE

  1. Candidații admiși sunt obligați să se înmatriculeze în perioada stabilită pentru fiecare sesiune de admitere pe baza unei cereri tip de înmatriculare care se găsește la secretariatul facultății. Neînmatricularea în perioada stabilită conduce la pierderea locului câștigat prin concursul de admitere.

  2. Un candidat neînmatriculat în perioada stabilită pentru sesiunea de admitere în care a participat se poate înmatricula într-o sesiune de înmatriculări ulterioară, fiind poziționat însă ultimul pe lista celor înmatriculați în sesiunea respectivă de înmatriculare. Daca vor fi mai mulți în această situație, vor fi poziționați după candidatul înmatriculat în termen cu media de admitere cea mai mică, în ordinea descrescătoare a mediilor lor de admitere.

  3. Candidații posesori ai diplomei de bacalaureat (sau o diplomă echivalentă acesteia), sau adeverință (pentru promoția 2010) pot face cerere de înmatriculare înainte de terminarea înscrierilor pe un loc provizoriu cu taxă.

 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE