Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar
[Istoric] [Facultate] [Misiune] [Personal] [Premii] [Departamente] [Parteneri] [Campus] [Realizari studentesti]

MISIUNEA FACULTĂŢII DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI
ŞTIINŢA CALCULATOARELOR

Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor constă în realizarea la un înalt nivel de performanţă a învăţământului şi cercetării ştiinţifice, în domenii specifice, în context naţional şi internaţional, răspunzând necesităţii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a individului şi de progres a societăţii româneşti. Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor are în vedere armonizarea obiectivelor sale academice cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere şi educaţie permanentă.

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor îşi asumă misiunea didactică şi de cercetare ştiinţifică.

  A. Misiunea didactică este orientată spre pregătirea de ingineri în domeniile Calculatoare, Automatică şi informatică aplicată, Electronică aplicată, Sisteme electrice, Energetică industrială, Inginerie Economică în domeniul electric, electronic şi energetic.

  Instruirea studenţilor are in vedere obţinerea de competente privind următoarele aspecte:

  1. Să demonstreze înţelegerea unor concepte, principii şi teorii ale ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor
  2. Să poată modela şi proiecta sub-sisteme software şi hardware luând cele mai bune decizii privind raportul cost / performanţă
  3. Sa poată implementa un sistem hardware şi/sau software
  4. Să identifice şi să analizeze problemele specifice şi să elaboreze strategii pentru soluţionarea lor
  5. Să poată analiza modul în care un sistem de calcul serveşte criteriilor pentru care a fost proiectat şi să poată propune îmbunătăţiri şi dezvoltări viitoare
  6. Să asigure calitatea produselor şi serviciilor în domeniul IT şi utilizarea instrumentelor IT
  7. Cunoaşterea şi aplicarea în practică a conceptelor automaticii şi informaticii aplicate, dezvoltarea abilităţilor specifice pentru proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemelor de conducere şi control
  8. Analiza, calculul şi proiectarea sistemelor automate, a sistemelor de fabricaţie flexibile, a sistemelor de roboti industriali, cu ajutorul tehnologiilor informaţionale utilizând software specific.
  9. Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor moderne, implementate cu ajutorul logicii microprogramate, de modelare, simulare, diagnoză a sistemelor automate de conducere a proceselor industriale.
  10. Abilităţi de identificare, formulare şi rezolvare a problemelor specializate de distribuţie, utilizare şi gestiune a resurselor proceselor de fabricaţie utilizând tehnici informaţionale specifice.
  11. Analiza, calculul şi proiectarea schemelor, subansamblelor, aparatelor şi echipamentelor electronice analogice şi numerice
  12. Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de măsurare, încercare şi diagnoză a sistemelor electrice şi electronice.
  13. Deprinderea tehnicilor CAD de analiză, proiectare a schemelor electronice şi execuţie a cablajelor imprimate
  14. Deprinderea cunoştinţelor necesare din domeniul comunicaţiilor, telefoniei mobile şi prelucrării semnalelor
  15. abilitatea de identificare, formulare şi rezolvare a problemelor specializate de distribuţie, utilizare şi gestiune a resurselor energetice;
  16. optimizarea consumurilor de energie;
  17. analiza, calculul şi proiectarea maşinilor, echipamentelor electrice şi termice industriale utilizând software specific.
  18. Întocmirea proiectelor tehnice pentru sisteme electrice industriale şi civile şi adaptarea conţinuturilor la specificul aplicaţiilor
  19. Dimensionarea, alegerea, protecţia, diagnoza şi mentenanţa componentelor electromecanice ale sistemelor electrice
  20. Inovarea sau realizarea unor aplicaţii industriale de conversie a energiei electrice, de comanda şi control, folosind componente profesionale
  21. Modelarea şi simularea sistemelor electrice folosind software profesional
  22. Folosirea tehnicilor şi instrumentelor moderne de calcul, necesare în practica inginerească şi utilizarea de software specific
  23. Cunoaşterea principiilor de funcţionare şi exploatare a instalaţiilor de producere, transport şi alimentare cu energie electrică a consumatorilor
  24. Abilităţi privind culegerea, prelucrarea şi sinteza datelor statistice
  25. Întocmirea unui Plan de afaceri şi cunoaşterea procedurilor privind întocmirea unui bilanţ contabil
  26. Dobândirea de cunoştinţe generale de drept economic, comercial şi cunoştinţe specifice privind legislaţia în domeniul electric

Absolvenţii pregătiţi în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor au ocupat până în prezent locuri de muncă la firmele din ţară şi străinătate, în învăţământ, instituţii publice, bancare etc. În general, necesarul de specialişti în aceste domenii este încă destul de mare, justificându-se menţinerea dinamicii locurilor de admitere la programele de studiu ale facultăţii.

  B. Misiunea de cercetare ştiinţifică a facultăţii constă în:

  1. Dezvoltarea cercetării în domeniile inteligenţă artificială, inginerie software şi calcul de înaltă performanţă;
  2. Realizarea cercetărilor în domeniul sistemelor înglobate;
  3. Realizarea de cercetări in domeniul sistemelor inteligente şi a controlului proceselor;
  4. Realizarea de cercetări in domeniul sistemelor cu evenimente discrete şi diagnoza sistemelor;
  5. Modelarea sistemelor complexe;
  6. Realizarea de cercetări privind aspectele constructive şi disruptive ale zgomotului în sistemele neliniare cu histerezis;
  7. Realizarea de cercetări in domeniul tehnologiilor moderne pentru comunicaţii de date;
  8. Realizarea de cercetări in domeniul sistemelor de identificare in radiofrecvenţa;
  9. Realizarea de cercetări in domeniul compatibilităţii electronice a produselor;
  10. Întărirea, diversificarea laboratorului de cercetare Energetică fundamentală prin completarea dotării laboratorului şi prin completarea surselor de documentare;
  11. Orientarea preocupării cercetătorilor pentru dezvoltarea cercetărilor în domeniul energiilor neconvenţionale;
  12. Iniţierea cercetării în domeniul creşterii siguranţei în exploatare a echipamentelor electroenergetice (transformatoare de mare putere, aparataj de comutaţie);
  13. Soluţii noi pentru reducerea consumului de energie electrică şi termică în sistemele energetice şi la consumatori;
  14. Stabilirea unor direcţii noi de cercetare în următoarele domenii: maşini electrice, aparate electrice, acţionări electrice;
  15. Stimularea calităţii activităţii de cercetare prin sprijinirea şi dezvoltarea activităţii de cercetare finalizată cu brevete de invenţie;
  16. Stimularea cercetărilor în domeniul micromotiarelor şi microacţionărilor electrice;
  17. Iniţierea de cercetări în domeniul motoarelor şi actuatoarelor neconvenţionale (motoare solare, motoare piezoelectrice, electromecanice cu parafină, pe bază de lichide volatile, vibromotoare, motoare magnetostrictive şi electrostrictive, etc.);
  18. Iniţierea şi dezvoltarea cercetărilor în domeniul motoarelor electrice submersibile neprotejate.
  19. Iniţierea cercetărilor în domeniul bilanţurilor energetice, electroenergetice şi termice;
  20. Cercetări în domeniul optimizării şi proiectării consumatorilor de energie electrică şi termică în scopul reducerii consumurilor energetice;
  21. Iniţierea cercetării în domeniul calităţii energiei electrice şi termice;
  22. Analiza, studiul, proiectarea şi dezvoltarea de sisteme de măsură şi contorizare în concordanţă cu dezvoltarea reţelelor de consumatori casnici şi industriali.

În cadrul facultăţii, cercetarea se realizează în colective de cercetare sau individual, în cadrul proiectelor de cercetare naţionale sau încheiate cu beneficiari interni.
Diseminarea rezultatelor acestor cercetări se realizează prin publicarea de articole şi prin prezentare în cadrul manifestărilor ştiinţifice din ţară şi din străinătate.

O misiune permanentă a Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor este de antrenare a studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, cu formarea abilităţilor necesare.

Rezultatele cercetării ştiinţifice studenţeşti sunt diseminate cu prilejul manifestărilor ştiinţifice studenţeşti organizate în cadrul facultăţii: Sesiunea comunicări ştiinţifice ale studenţilor ELSTUD, respectiv Workshop-ul studenţesc StudACE, precum şi prin cererile de brevete de invenţie din colectivele cărora au făcut parte studenţi ai facultăţii.

 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE