Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar
Prezentare FIESC
In Memoriam

Acte necesare la admitere 2020

LICENŢĂ

1.       cerere de înscriere tip – se completeaza pe calculator, online sau in sala de Inscriere, la alegerea candidatului

  1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau adeverinţă în original (pentru promoţia  absolventă în anul concursului) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;

SAU
b1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat/adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);

SAU
b2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.

3.       foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;

4.       copie certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

5.       adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc.

6.       cartea de identitate/pașaport – copie;

7.       chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul);

8.       2 fotografii de 3 x 4 cm;

DACA ESTE CAZUL atunci mai sunt necesare:

9.       diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;

10.   foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenţă, în original, absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii;

11.   copie certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

12.   adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanţate de la buget);

13.   dacă este cazul, documentul în original care atestă distincţia obţinută la faza naţională sau internaţională a unor olimpiade şcolare; Certificatul de agrementare eliberat de USV în urma concursului „Student pentru 1 zi”.

 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  30 ianuarie 2017

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE